Novinky staré 120 let...

Časopis českých zahradníků - ročník 1888
Různé zprávy
Molucella laevis
V posledním čísle časopisu českých zahradníků r.1887 učiněna byla zmínka o této zajímavé rostlině.Znaje rostlinu tu z vlastního pěstování, četl jsem dychtivě popis její, co jsem při pěstování byliny té sám seznal. Četl jsem o Molucelle na několika již místech, a všude doporučuje se k pěstování jen jako zajímavosť botanická.
Nikde však nepřipomíná se, že k této botanické zajímavosti pojí se též silná, příjemná vůně celé byliny. Byl jsem na tuto vlastnosť Molucelly náhodou upozorněn.
Koncem měsíce června plel jsem záhon, jehož okraj Molucellou posázen byl. Pojednou ucítím silnou vůni podobnou oné, jakou měli bychom požívajíce "bonbonů cukrových". Dosti dlouho trvalo, než seznal jsem, že nepatrná neúhledná Molucella, již v ten čas asi 15 cm vysoká byla, vůni tu vydává.
Přišel-li pak kdo ke mně do zahrady,šel jsem k Molucelle a pohladiv ji dal jsem příchozímu ke dlani přičichnouti - každému to bylo milé, jakoby "cukrový bonbon" dostal.
Pěstujme tedy Molucellu nejen pro její skutečnou botanickou zajímavosť, ale také pro zvláštní příjemnou vůni, jakou málo rostlin se honosí.(Buchar)


Květiny v nemocnicích
V nedávném sezení obecní rady v Paříži bylo usneseno, aby budoucně sály v nemocnicích byly zdobeny květinami. Nelze než schvalovati toto rozhodnutí, neboť květiny jsou v pravdě způsobilé vzpružiti mysl a mají často na zlepšení stavu nemocných nemalý vliv. Na nás jest udati způsob, jak opatřiti si k tomu potřebné květiny: hodláme v brzku o věci té šířeji promluvit.(Rev.Hortic J.K.)


Lístky se jmény k rostlinám
Na obyčejný papír navštívenkový, nelakovaný napište dobrým inkoustem jméno rostliny a když inkoust náležitě oschl, ponořte lístek do oleje, třeba onoho, který zbyl v bedničkách po sardinkách. Náležitě oschlé lístky pak zavěsí se k rostlinám. Lístky takové vydrží bez porušení dva až i tři roky.


K čemu sloužily růže před mnoha lety...
dokazuje následující úkaz francouzského krále Karla VIII.: " Sluhovi Vilému Chalery budiž vyplacen obnos 37 liber za to, že po celý červen r.1411 sypal květy růžové na lože našeho krále."
Růže sloužily té doby nejen k okrášlení královských loží, nýbrž i k vyzdobení zasedacích síní, galerií, váz, jardinier a pod. Růží provánských nad jiné raději užíváno v lékárnách k výrobě parfémů a pomád.


Růže "Souv. de la Malmaison" ...
se žlutým květem. Dle "Deutsche Garten-Zeitung" objevil jakýs německý pěstitel růží, na větvičce růžového keře "Souv.de la Malmaison" květ úplně a dokonale žlutý. - Jest pravdě podobno, že budou podniknuty zkoušky na vysvětlenou této náhody. (Jour.Ros.)


Kterak se balí řezané růže
Moniteur d´Horticulture obdržel následující zprávu o způsobu balení řezaných růží, vyznamenaném na posledním meetingu "Royal Horticultural Society" v Londýně. Mr. Evans poslal z Nov.Yorku, 2.dubna dva tucty řezaných růží "The Puritan" (růže po 2000 dolarech),které přibyly 11.dubna do Liverpoolu a byly vystaveny druhého dne v Londýně v stavu úplně zachovalém. Byly zabaleny v dvojím rozdílném obalu. Dvanácté růží bylo umístěno v malých nádobkách, naplněných vodou, květy druhého tuctu byly zabaleny jednotlivě ve vlhké vatě. Růže dány pak do dvou krabic a neprodyšně uzavřeny. Dopisovatel udává, že rozdíl mezi oběma tucty jest sotva znatelným: poslední však zdají se mu přece býti lepšími.(Journal des Roses T.K.)


Rostliny a kočky
Kdo pěstoval ve své zahradě kozlík Valeriana officinalis, měl dosti často příležitosť pozorovati, s jakou šílenou zálibou kočky rostlinu tuto vyhledávají. Zápach její účinkuje na ně tak mocně, že neodolají, aby se po rostlině nepovalovaly a často se stává, že tím rostlinu úplně zničí.
Jsou však ještě jiné rostliny, jež kočky náruživě vyhledávají, ač ne tak zhusta, jako kozlík, na př.Nepeta Cataria, Nemophila insignis, Actinidia Kolomikta a jiné. Kolomiktu a kozlík neuchráníme před kočkami jinak, leč když přes ně drátěný poklop překlopíme.


Spolek pro vysazování stromů v Praze a okolí
...odbýval v neděli dne 6.listopadu 1887 řádnou valnou hromadu. Z výkazu o činnosti spolku vyjímáme následující: Spolek vysadil v roce 1886 úhrnem 8 653 stromů a keřů a sice 2 284 stromů listnatých, 4 238 stromů jehličnatých a 2131 keřů. V roce minulém přijato zl.2 291,86 a vydáno zl. 2 119,64, zbývá tedy koncem prosince 1886 zl. 172,22 a mimo to základního jmění zl.4 785,32. Spolek čítá 120 členů přispívajících a 87 členů zakládajících. Ředitelstvo skládá se z 12 členů, předsedy a místopředsedy. Činnosť spolku rozdělena jesť na 3 obvody: 1.pražský, 2. smíchovský a 3. karlínský: všecky tyto obvody obsahují 26 obcí.


Patroni zahradničtí
30. srpen světí zahradníci francouzští sv. Fiacra. V Belgii oslavují sv.Dorotu. V Řecku jest patronem zahradnictví sv. Tryphon, jehož zahrady se podnes ukazují v Killiandrii na vrchu Athos. Zahrady tyto udržují se s velikou péčí a leží právě v místech, kde Xerxes zamýšlel svaté hory provrtati.


Slavné společnosti pro zvelebování zahradnictví v Praze
(Otevřený list.)
V nynější kritické době, kdy nenalézáme odbytu pro výrobky zahradnické v Čechách vypěstované a kdy každý se snaží, aby zboží svému cestu přes hranice razil, v době, kdy nejlepší skýtá se nám příležitosť okázati světu, co český zahradník dovede, kdy putují čeští zahradníci s výsledky své dovednosti na výstavy zahraničné, kde tito všeobecného uznání a vyznamenání docházejí, dovolujeme si upozorniti slavný výbor společnosti pro zvelebování zahradnictví v Praze, že by bylo záslužným jeho dílem, aby na jeho vyzvání a pod jeho záštitou obeslána byla kollektivně světová výstava v Paříži v roce 1889.
Dnes,kdy ještě času dosti zbývá k dokonalému uvážení věci té, nebude těžko nalézti prostředky, jimiž by se usnadnilo mnohému obeslání výstavy této.Nadějeme se, že slavný výbor společnosti, která si obrala za šlechetný úkol zvelebovati české zahradnictví, věc tu ve zvláštní předběžné poradě uváží a ku zdaru jejímu povede.
Dojde-li návrh náš příznivého přijetí, bude nám čestnou povinností, propůjčiti sloupce "Časopisu česk.zahradníků" k usnadnění důležitého úkolu tohoto.
Redakce Časopisu českých zahradníků

Nahořklá chuť okurek...
...objevuje se obyčejně tenkráte,když plody vysazeny byly přímému působení paprsků slunečních. Pokud totiž okurky ve stínu listů leží, chutnají též příjemně. Jakmile Však za přílišného parna listy začnou vadnouti a plody řádně nezastíní, stávají se tyto hořkými. Budiž proto starostí každého pěstitele, aby řádným obděláváním a dostatečným zaléváním vadnutí listů co možná zamezil.

Hortensie aby modře kvetly...
...barva květů má býti blankytně modrá - počínejme si následovně: Opatříme si půl čtvrtce starého čistého popele z dříví bukového,necháme v koši luhovacím sílu vyjíti, louh pak sesbíráme a uchováme v soudku. Nabereme dále na louce černé prsti z krtin, přimícháme asi třetí díl udaného bukového popele a trochu jemných pilin rohových. Do každého hrnku, do něhož hortensie sázíme, přidá se štipec této smíšeniny ku připravené zemi, s níž se dobře smíchá. Ze starých, červeně kvetoucích rostlin vyklepe se veškerá zem, načež se do podobné hoření smíšeniny zasadí a čas od času dříve získaným louhem se zalijí.

Petunie červeně, lilákově a strakatě...
...kvetoucí docílíme ne zprašováním, nýbrž ošetřováním. Zalévejme Petunie střídavě 1-3krát obyčejnou měkkou dešťovou neb říční vodou, pak opět 1-3krát tvrdou, na ledek bohatou vodou: na každý hrnek položí se ještě kousek ledku, a to se dále opětuje. Bílé Petunie stanou se tím pěkně pruhovanými a skvrnitými.

Nový trávník
Vaucher doporučuje pro trávníky v suché poloze velmi jemnolistou rostlinu Plantago species caespitosa. Rostlina tato má tak drobné listy jako Festuca ovina a vyznamenává se tou vlastností, že podrží zelený list i za největšího sucha a nikdy nezmrzne. Semeno klíčí dobře a pokryje povrch země v době co nejkratší. Množí se dělením, řízky a semenem.

Které květiny jsou nyní v módě?
Kamelie a gardenie se již přežily. Růže, karafiáty a t.d., bývají hledány toliko v době zimní. Elita společenská horuje dnes pro ohnivé jazyky Anthurií a obdivuhodné květy orchidejí, což mohl pozorovati každý, kdo se v týdnu vánočním procházel po pražské Ferdinandově třídě a Příkopech.

Proti roztoči a jiným neřestem rostlinným.Zkázonosný roztoč či červený pavouk objevuje se zvláště v suchém vzduchu, nezřídka tedy i v pokojích na rostlinách. Vlhko a mokro nesnese, proto jest silné časté navlhčování listů nejlepším prostředkem, za tím účelem namáčejí se rostliny. Nestačí-li užití obyčejné vody, smíchá se tato s odvarem tabáku. Na 10 litrů stačí 1/4 litru odvaru, kterýž si upravíme povařením neb jen spařením 1/4kg prostého tabáku 5 litry vody. Tekutinu uschováme v dobře uzavřené láhvi. Prostředek tento jest nejúčinnější proti všemu škodnému hmyzu na rostlinách jmenovitě též proti mšici a červci. Odvar tabákový béře však v poměrně krátké době porušení,proto jest lépe opatřiti si koncentrovaný tabákový extrakt, jejž po schválení mnoha odborníků připravuje Louis Ely v Casselu.

Přemrštěné vykonávání zákona.
Po objevení révokazu bylo zapovězeno skorem ve všech zemích evropských přivážeti přes hranice rostliny, květy, plody atd.
Taktéž stalo se i na hranicích francouzsko-italských. Chudá jedna žena chtěvši přejíti z Francie do Vlach, byla podrobena prohlídce. V koši sice prázdném nalezli ostražití zřízenci pohraniční na dně přilepené rozmačkané rajské jablko. Za to musila žena zaplatiti 60 franků trestu. 20.červenec 1887 přišel nebohé ženě velmi draze.
Opatření toto zdá se nám býti dnes úplně zbytečné, neboť tím zamezili Vlachové - pranic! Phyloxera řádí u nich jako jinde.

Obruby záhonků ve stínu.
Pro záhonky ve stínu odporučuje se za obrubu kopytník - Asarum aeuropaeum. Ploše ležící oddenky kladou se do jamek 5cm hlubokých- načež se dobře zalejí - toť jediná práce, již rostlina vyžaduje.
Kopytník utvoří v brzku husté chomáče vždy zelených listů, jichž se hmyz nedotkne. Jelikož rostlina nešplhá a jen krátké roční výhonky tvoří, ušetří se na kolik let veškeré přiřezování. Kopytník daří se i na takových místech stinných, kde každá jiná vegetace odumírá.

Rostlinná svíčka.
V oddělení Gambijském na výstavě v Londýně svítili obyvatelé Gambie zvláštním druhem svíček,které si zhotovují tím způsobem, že nastrkají do kusu stvolu Sorghum(čirok) zvláštní druh semene, které zapáleno hoří a svítí as 1 až 1,5 hodiny. Semeno, kterého se k tomuto účelu užívá, pochází z rostliny Chrysobolanus Icaco a obsahuje velké množství oleje. Dutý stvol Sorghum vyplní se tímto semenem a svíčka jest hotova.

Uschování čerstvých okurek
Okurky se hned po sebrání čistou látkou očistí a bílkem velmi dobře natrou; když uschly, pečlivě do papíru zabalí a uschovají se na chladném, suchém místě ve spižírně. Tím způsobem dají se zachovati až do vánoc.

Kočky zapuditi.
Chceme-li kočky z jejich pelechu v zahradě vypuditi, nasypeme na místa jimi navštěvovaná hodně jemně utlučený pepř. Prášek vnikne kočkám při čichání do nosu a takové místo je na vždy navštěvovatelů zbaveno.
Též stříkáním vodou a střílením hrachu možno kočky zahnati, aniž by se jim ublížilo.
Kromě toho odporoučí se vysazování routy, any kočky zápachu této rostliny nesnesou.

Smuteční šeřík (Syringa).
M.Temple v Shady Hill, Cambridge(Spojené státy), uvádí do obchodu druh Syringa chinensis s ratolestmi svislými. Nový druh tento dlužno však roubovati na dosti vysokou podložku.

Mravence lze zapuditi...
položíme-li nať z rajských jablíček na mraveniště. Způsobu toho používá se již po delší dobu v botanické zahradě v Paříži.

Léčivá vlastnosť Pelargonia zonale.
Listy Pelargonia zonale obsahují látky, které působí na rychlé zhojení ran způsobených říznutím, odřením a p. Listy se rozmačkají, položí se na plátno a přiloží na ránu. Zahojení nastane v době velmi krátké.

Nákupní košík

Košík je prázdný

Novinky

Novinky e-mailem:

Chcete-li být informováni o novinkách e-mailem, registrujte se zde: